Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Promotieonderzoek: Sociale druk leidt tot weerstand tegen duurzame initiatieven (2)

Op 16 oktober 2012 berichtten wij op deze site over het promotieonderzoek van Dianne Hofenk: Grote sociale druk leidt tot weerstand tegen duurzame initiatieven.

Dianne Hofenk is zo vriendelijk geweest om het de bezoekers van deze site mogelijk te maken zelf kennis te nemen van het proefschrift. Sowieso een must voor beleidsmakers.

Lees het hele proefschrift, via de site van de OU, hier

Wat is sneller: auto of trein?

De site van NRC Handelsblad medt dat de reistijd van de treinen, inclusief de tijd die nodig is om van en naar het station te reizen, op filewissel.nl komt te staan.

Lees het artikel hier

Beschouwing over mobiliteit, in kader voorgenomen wegverbreding Amsterdam e.o.

In de Volkskrant van 21 september 2011 lazen wij een opiniestuk van Saar Boerlage en Michel Koper onder de titel: Wegverbreding voor 4 miljard is niet nodig. Het artikel handelt hoofdzakelijk over de voorgenomen wegverbreding tussen Almere, Amsterdam en Schiphol. Het bevat daarnaast een aantal interessante elementen die de ontwikkeling van mobiliteit in het algemeen bepalen, zoals het thuiswerken en gedragverandering. In die zin gelden de aandachtspunten zeker ook voor een geplande nieuwe weg als de Buitenring Parkstad Limburg. De publicatie op deze site vindt plaats met toestemming van de auteurs.
Wegverbreding voor 4 miljard is niet nodig.
FILES De ruim 4 miljard euro die zijn uitgetrokken voor het verbreden van de rijkswegen tussen Almere, Amsterdam en Schiphol kan beter worden besteed aan het openbaar vervoer. De files op die wegen zijn namelijk sterk afgenomen doordat meer mensen thuis zijn gaan werken.
Er zijn talloze voorbeelden van grote projecten die uiteindelijk hun geld niet opbrachten. Zo werd het Noord-Hollands Kanaal indertijd gegraven om Amsterdam voor zeeschepen toegankelijk te houden. Maar bij oplevering waren de zeeschepen voor dat kanaal te groot geworden.

Lees meer...

Nederlander woont gemiddeld 14 km van werk

Op de site van VKBanen.nl wordt melding gemaakt van een rapport van het Economisch Bureau van ING de dato 28-08-2012 onder de titel:

Grote regionale verschillen in woon-werkbalans, welk artikel als de ondertitel heeft:
Scheve banenverhouding zorgt voor mobiliteitsdruk.

VKBanen constateert dat mensen in Groningen, Friesland en Drenthe de grootste afstand overbruggen om aan de slag te gaan. In Delft en het Westland wonen werknemers het dichtste bij hun baan met een gemiddelde afstand van 8 kilometer.

ING stelt verder: "Om tijdverlies te voorkomen en het milieu te sparen is het wenselijk om het woon-werkverkeer zo veel mogelijk te beperken. "

Lees het hele rapport hier

ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Klik hier om kennis te nemen van de:
Openbare kennisgeving van de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte met het bijbehorende planMER en de ontwerp-Algemene maatregel van bestuur Ruimte (eerste aanvulling)
In de beleidsbrief ‘Infrastructuur en Milieu’ van 26 november 2010 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu aangekondigd vóór de zomer van 2011 te komen met een concrete, bondige actualisatie van het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid.
Op 18 maart 2011 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het voornemen gepubliceerd hiervoor een structuurvisie op te stellen. Enkele in de structuurvisie beschreven beleidskeuzes hebben betrekking op de Ecologische Hoofdstructuur. De structuurvisie vervangt onder meer de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de Structuurvisie Randstad 2040 en de Mobiliteitsaanpak.

© Klimaatladder.nl