Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Advies RLI: versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland

Op 19 oktober 2011 hebben de raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het advies 'Remmen los: advies over de versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland' gepresenteerd. In het advies pleiten de raden voor een versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Nederland heeft in Europees perspectief achterstand opgelopen. Versnellen is nodig om economische kansen te verzilveren en risico's te vermijden, om de grote maatschappelijke dynamiek te benutten en omdat Nederland gehouden is aan internationale klimaatafspraken. De raden zien dat het rijksbeleid gevangen zit in het bestaande systeem van fossiele belangen, technologieën, infrastructuur en instituties, wetten en regels. Hierdoor wordt de energietransitie geremd.

De raden geven aanbevelingen voor vijf noodzakelijk te bewandelen wegen die belemmeringen van het bestaande systeem wegnemen en de transitie naar een duurzame energiehuishouding versnellen:

1) Stel een bindend en consistent doel vast voor een duurzame energiehuishouding in 2050, bij voorkeur in Europees verband maar anders nationaal. Voeg hieraan concrete, meetbare middellangetermijndoelen toe voor 2030 en 2040 in termen van CO2-emissies, het aandeel hernieuwbare energie in de nationale energieproductie en het energieverbruik, energiebesparing en ruimtelijke inpassing.

2) Stel een charter op tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een langetermijnstrategie voor de verduurzaming dan wel afbouw van energie-intensieve bedrijvigheid en de fossiele energiesector in Nederland. De afspraken in het charter zijn eerst vrijwillig, maar worden bij onvoldoende naleving omgezet in wetgeving.

3) Hanteer een breder frame voor het debat over nut en noodzaak van de energietransitie in Nederland. De raden pleiten voor een bredere benadering, waarin naast klimaatverandering ook andere motieven, in het bijzondere economische redenen, erkend en gewaardeerd worden. Een grotere nadruk op kennis en een zakelijke discussie over de grenzen van de kennis van de wetenschap is gewenst.

4) Stimuleer markten voor energiebesparing en hernieuwbare energie. De raden vinden het hiervoor van belang dat: alle overheden optreden als launching customer; de rijksoverheid een groene investeringsmaatschappij opricht samen met lagere overheden, pensioenfondsen, banken en andere investeerders voor rechtstreekse participatie in, medefinanciering van en garantiestelling voor innovatieve duurzame initiatieven; steeds strengere normen door overheden worden opgelegd aan producten en diensten die niet onder het Europese systeem van CO2-emissiehandel vallen, inclusief de bestaande gebouwde omgeving; een leveranciersverplichting voor hernieuwbare energie op termijn wordt ingevoerd door de rijksoverheid.

5) Neem juridische en institutionele barrières voor energietransitie weg. Voer stapsgewijs het principe 'de vervuiler betaalt' verder in voor een consistent pakket van financiële interventies op de energiemarkt. De rijksoverheid kan niet-duurzame fiscale subsidies en kortingen, ook in de energiebelasting, gefaseerd afschaffen. Het geheel van hervormingen moet zoveel mogelijk in Europees verband worden bezien omdat Europees geharmoniseerde belastingen effectief zijn en concurrentieproblemen voorkomen. Licht belemmerende instituties, wetten en regels grondig door en weeg de belangen die eraan ten grondslag lagen opnieuw af.

 

© Klimaatladder.nl